Obchodné podmienky pre internetový obchod 3D TLAČ (www.benmax.sk/3Dtlac)

 

1.       Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1.    Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP")  upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Benmax s.r.o. so sídlom: Veľké Ostratice 111, 956 34 Ostratice. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom  v Okresným súdom Trenčín, odiel Sro, vložka: 23982/R, ,IČO: 46010408, DIČ: 20223177750 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci"), a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu 3D TLAČ (www.benmax.sk/3Dtlac).

1.2.    VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom internetu na www.benmax.sk/3Dtlac medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3.    Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník.

1.4.    Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu 3D TLAČ (www.benmax.sk/3Dtlac), ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.  

1.5.    Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.6.    Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

2.       Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy – objednávky

2.1.    Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

2.1.    Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2.    Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3.    Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a a internetovým obchodom 3D TLAČ (www.benmax.sk/3Dtlac), ktorý prevádzkuje spoločnosť Benmax, s.r.o.

2.4.    Presné podmienky sú hlavne: obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar, cena za prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

2.5.    Pri akciových nákupoch,  kde sú vybrané tovary dodávané zdarma  platí, že ak dôjde k vráteniu jedného tovaru z objednávky a následného vrátenia peňazí, bude od dobropisovanej položky odrátaná hodnota tovaru, ktorý bol zaslaný zdarma. Táto podmienka však neplatí pri výmene tovaru.

 

3.       Storno objednávky

3.1.    Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Po odoslaní zásielky na adresu Kupujúceho storno objednávky nie je možné, a pokiaľ zásielku Kupujúci neprevezme, budú mu náklady na expedovanie zásielky a jej neprevzatie riadne vyúčtované.

3.2.    Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily a pod.)
- prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať (e-mailom, telefonicky) kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14 kalendárnych dní.

 

4.       Práva a povinnosti predávajúceho

4.1.    Predávajúci je povinný:

- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

- zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

- odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi.

4.2.    Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

5.       Práva a povinnosti kupujúceho

5.1.    Kupujúci je povinný:

- prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane  nákladov na doručenie tovaru,

- nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

- potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

5.2.    Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

6.       Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

6.1.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom 102/2014 Z.z., podľa §7 ods. 1, O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji na odstupuje od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 6.2. VOP.

6.2.    Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 6.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

- kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
- ak kupujúci už tovar obdŕžal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu (korešpondenčná adresa, nie adresa sídla firmy!) uvedenú na stránke 3D TLAČ (www.benmax.sk/3Dtlac) v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar musí byť v pôvodnom stave
- tovar nesmie byť poškodený
- tovar musí byť kompletný aj s visačkami (vrátane prípadných darčekov)
- tovar zašlite spolu s vyplneným formulárom, ktorý nájdete na stránke 3D TLAČ (www.benmax.sk/3Dtlac) v sekcii Reklamácia.

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, nepoškodený, v stave a hodnote v akom tovar prevzal, zabalený tak aby bol vhodný na prepravu. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť  o tomu odpovedajúcu čiastku.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdŕžaní tovaru (nezodpovedáme za zlé uvedené číslo účtu!).
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

7.       Cenové podmienky

7.1.    Spoločnosť Benmax, s.r.o. je platiteľom DPH.

7.2.    Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 8

7.3.    Kupujúci má možnosť platiť v eurách (prípadne po dohode medzi kupujúcim a predávajúcim i inej mene.

7.4.    Kupujúci má možnosť platiť formou dobierky pri preberaní tovaru od kuriéra, alebo bankovým prevodom vopred.

 

8.       Poštovné a balné

8.1.    Spoločnosť Benmax, s.r.o. si účtuje poštovné vo výške podľa hmotnosti balíka. Poštovné sa zobrazuje pri objednaní tovaru.

8.2.    Spoločnosť Benmax, s.r.o. je platiteľom DPH. Ceny za doručenie sú s DPH.

           

Cena doručenia pri platbe na dobierku ( v hotovosti pri doručení tovaru):

            Slovensko:     0-5kg – 4,50,- eur

                                    5-10kg – 4,80,- eur

                                    10-20kg – 5,10,- eur

                                    20-30kg – 5,40,- eur

                                   30-40kg – 6,00,- eur

                                   40-50kg – 6,30,-eur

            Česko:               0-5kg – 6,6,-eur

                                   5-10kg – 7,35,-eur

                                   10-20kg – 7,95,-eur

                                   20-30kg – 8,55,-eur

                                   30-40kg – 9,15,-eur

                                   40-50kg – 9,75,-eur

           

Cena doručenia pri platbe bankovým prevodom:

            Slovensko:     0-5kg – 3,60,- eur

                                   5-10kg – 3,90,- eur

                                   10-20kg – 4,20,- eur

                                   20-30kg – 4,50,- eur

                                   30-40kg – 5,10,- eur

                                   40-50kg – 5,40,-eur

            Česko:              0-5kg – 5,70,-eur

                                   5-10kg – 6,30,-eur

                                   10-20kg – 6,90,-eur

                                   20-30kg – 7,50,-eur

                                   30-40kg – 8,10,-eur

                                   40-50kg – 8,70,-eur

 

8.3.    Spoločnosť Benmax, s.r.o. si účtuje poštovné pri výmene tovaru podľa hmotnosti vymieňaného tovaru.

 

9.       Možnosť platby za tovar

9.1    Za tovar sa platí dobierkou pri preberaní tovaru, alebo bankovým prevodom na účet predávajúceho vopred (pred expedovaním objednaného tovaru).   

9.2.    Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

 

10.     Dodacie podmienky

10.1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Dostupnosť tovaru je od 2 do 14 pracovných dní.

10.2. Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom alebo telefonicky. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení do  systému.

10.3. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej firmy, na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. 

10.4. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

10.5. Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej a Českej republiky (vo výnimočných prípadoch aj do iných krajín, po dohode medzi predávajúcim a kupujúcim. Po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim je možné dodať tovar aj do štátov EÚ.

10.6. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

11.     Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

11.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený na stránke 3D TLAČ (www.benmax.sk/3Dtlac) prevádzkovanou  spoločnosťou Benmax, s.r.o.

11.2. Ku každému tovaru, zakúpenému v spoločnosti Benmax, s.r.o., je po doručení kupujúcemu odoslaná faktúra prostredníctvom emailu vo formáte pdf., ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. O spôsobe doručenia faktúry je zákazník informovaný vždy vopred, a to tiež  emailom.

11.3.  Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

- či sa jedná o tovar, ktorý bol objednaný
- či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú chybu/ vadu

Záruka sa nevzťahuje na chyby tovaru spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Tovar nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním tovaru).

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

Benmax, s.r.o., Veľké Ostratice 111, 956 34 Ostratice

 

12.     Zodpovednosť za chyby na stránke 3D TLAČ (www.benmax.sk/3Dtlac)

12.1. Spoločnosť Benmax, s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na 3D TLAČ (www.benmax.sk/3Dtlac) sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

12.2. Spoločnosť Benmax, s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

12.3. Spoločnosť Benmax, s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

13.     Orgán dozoru

13.1. V zmysle zákona č. 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole v znení platných noviel, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia. Miestna príslušnosť sa určuje podľa sídla prevádzkovateľa k sídlu príslušného inšpektorátu. Pre prevádzkovateľa e-shopu 3D TLAČ (www.benmax.sk/3Dtlac) je to:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 032/6400 109, fax č.: 032/6400 108 .

 

14.     Ochrana osobných dát

14.1. Spoločnosť Benmax, s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

14.2. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

14.3. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

15.    Záverečné ustanovenia

15.1. Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami ešte pred vyplnením objednávky , a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.